top of page

VEDTEKTER FOR BØVERBRU IL

FASTSATT PÅ ÅRSMØTE 08.03.2012

 

Lov for Bøverbru idrettslag stiftet 28.7.1918.
Vedtatt den 8.mars 2012.

 

§ 1 Formål

Bøverbru idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive organisert i Norges Idrettsforbund.

Bøverbru idrettslag skal arbeide aktivt for å gi et aktivitetstilbud til folk i alle aldre, og i størst mulig grad tilstrebe en god bredde i aktivitetstilbudet. Dette innebærer også at idrettslaget skal arbeide for å integrere psykisk og fysisk utviklingshemmede i laget.

Barneidrett som drives i Bøverbru idrettslag skal følge ”Bestemmelsene om barneidrett” og laget skal arbeide for å skape forståelse for betydningen av å gi barn i alderen 5 – 12 år et bredt aktivitetstilbud, og at alle må gis samme mulighet for deltagelse i trening og arrangementer av ulike slag. Dette kan for eksempel innebære mest mulig lik spilletid i fotball/håndballkamper. Det er et overordnet mål for Bøverbru idrettslag å informere aktive, foreldre, lagledere, trenere, tillitsvalgte og andre involverte om lagets holdninger i denne sammenheng, og skolere trenere og lagledere innen disse områdene.

Bøverbru idrettslag skal arbeide for å tilrettelegge idrettsaktiviteter i størst mulig grad på ungdommens premisser.

Bøverbru idrettslag skal tilstrebe et best mulig samarbeid med andre aktivitetstilbud og organisasjoner på Bøverbru spesielt og kommunen generelt. Det er viktig at både unge og eldre aktive gis anledning til å ta del både i idrettsaktivitet i Bøverbru idrettslag og andre aktiviteter i andre organisasjoner.

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Bøverbru idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oppland idrettskrets.

Bøverbru idrettslag er medlem av Oppland håndballkrets, Indre Østland fotballkrets og Oppland skikrets.

Bøverbru idrettslag hører hjemme i Vestre Toten kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem i Bøverbru idrettslag.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i Bøverbru idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

For å delta i aktiviteter i Bøverbru il`s regi må man være medlem av BIL.

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på Bøverbru idrettslags møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§ 5 Kontigent

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Det er styret i hovedlaget i Bøverbru idrettslag som fatter vedtak om godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste skal utbetales og hvilken størrelsesorden dette skal ha. Dette gjelder også forhold som angår undergruppene.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og eventuelle ansatte, gjelder NIF`s inhabilitetsregler, jf. NIF`s lov § 2-7.

 

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapittel 11 (NIF`s straffebestemmelser).

 

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøte som holdes innen 1. april.

Årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, med innkalling på hjemmesiden og ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemmer, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakslisten.

 

§ 10 Ledelse av årsmøte

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av Bøverbru idrettslag.

 

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses for ikke avgitt

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har flest stemmer. Er der ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøte skal:

 • Behandle lagets årsmelding/årsberetning.

 • Behandle lagets regnskap i revidert stand.

 • Behandle innkomne forslag.

 • Fastsette kontingent.

 • Vedta lagets budsjett.

 • Bestemme lagets organisasjon (jf. § 15)

 • Velge: 

  Leder

  Sekretær/nestleder

  Kasserer

  1 styremedlem

  2 varamedlemmer

  2 revisorer

  Velge eventuelle representanter til idrettsrådet

  Tillitsvalgte til aktuelle utvalg og komiteer etter behov

Ved valg legges det opp til følgende ordning gjeldende fra 08.03.12:

 • Styremedlem velges for 2 år

 • Leder velges for 2 år, men bare et år som leder

Det er valgkomiteen som skal legge frem forslag til årsmøte på kandidater til funksjoner som er på valg. Valgkomiteen skal ha følgende sammensetning:

 • Leder – som skal være sekretær eller nestleder i hovedlaget (avhengig av hvem som ikke er på valg)

 • Et medlem fra hver av de registrerte undergruppene i laget.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte (jf. § 9) med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser

 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 • Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 • Representere laget utad.

 • Fatte vedtak i alle saker som er nødvendig mellom årsmøtene.

 • Påse at idrettslaget følger de fastsatte vedtekter for laget.

 • Sørge for at idrettslagets anlegg til enhver tid har en tilfredsstillende standard med god sikkerhet for aktive og andre som benytter anlegget.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Normalt avholdes ett styremøte hver andre måned. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Alle undergruppene skal ha en representant tilstede på styremøter i hovedlaget. Representantene fra undergruppene har de samme rettigheter som de øvrige i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Varamedlemmer til styret tiltrer styret ved forfall blant styrets medlemmer. Det enkelte styremedlem pålegges å varsle vararepresentant ved eventuelt fravær fra styremøte.

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg dersom de finner dette hensiktsmessig eller nødvendig for å utføre nødvendig saksbehandling mellom styremøtene.Arbeidsutvalget skal normalt ha følgende sammensetning:

 • Leder

 • Nestleder/Sektretær

 • Kasserer

 

Dersom det er ønskelig med en annen sammensetning av arbeidsutvalget skal styret fatte vedtak om dette.

 

§ 15 Grupper/Avdelinger

Undergrupper som er eller blir oppnevnt i Bøverbru Idrettslag skal ha valgte styrer.Disse styrene skal som minimum bestå av:

 • Leder

 • Kasserer

 • Sekretær

 • 1 styremedlem og 1 varamedlem

 

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjenelse.

Undergruppenes regnskap skal revideres av hovedlagets valgte revisorer.

 

§ 16 Bruk av rusmidler

All aktivitet i regi av idrettslaget hvor barn og unge under 18 år deltar, skal være rusfrie.

 

§ 17 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent (§ 18 kan ikke endres).

 

§ 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Bli oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf § 17.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

 • Facebook Bøverbru IL
 • Bøverbru IL Instagram
bottom of page